Річний звіт про діяльність закладу

за 2018-2019 навчальний рік

 

Комунальний заклад «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 9 «Червона шапочка» знаходиться за адресою: вул. Ломоносова, б. 9, е-mail: krasnaya_shapochka_9@ukr.net. Дошкільний заклад має власну емблему, гімн, сайт.  

Дошкільний навчальний заклад «Червона шапочка» є загально-розвиваючим закладом, який надає дошкільну освіту дітям від 3 до 6 (7) років.

Режим роботи - п'ятиденний, робочий день – 10,5 годин ( з 7.00 до 17.30). Заклад розрахований на 100 місць. У дошкільному закладі функціонує 4 групи.

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами.

Дошкільний навчальний заклад – двомовний (українська та російська мова навчання).

У 2018-2019 навчальному році зміст освітнього процесу здійснювався відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку "Соняшник" в усіх вікових групах.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи щодо розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, забезпеченням належного розвивального середовища.

Матеріальна база закладу долшкільної освіти у задовільному стані.

У закладі функціонують: кабінет завідувача, методичний кабінет, кабінет практичного психолога та вчителя-логопеда, медичний кабінет, музична та спортивна зали, фітобар, зимовий сад.

Колектив дитячого закладу разом з батьками створюють всі умови для того, щоб дітям було затишно, цікаво, щоб вони повноцінно розвивалися згідно зі своїми індивідуальними здібностями.

Сьогодні - це сучасний заклад освіти, пріоритетними завданнями діяльності якого є:

Ø  забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

Ø забезпечення соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до навчання в Новій українській школі;

Ø надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

Ø  взаємодія з громадкістю з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

 

Ø впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій. 

 

Адміністрація та колектив закладу приділяють значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів дошкільного закладу.

За штатним розписом у дошкільному навчальному закладі працюють 23 особи. З них – 8 педагогів, 15 осіб обслуговуючого персоналу.

У складі педагогічного колективу: завідувач, практичний психолог, вчитель-логопед, інструктор з фізичної культури, 4 вихователя.           

Залишаються вакантними посади музичного керівника, вихователя-методиста (на час відпустки по догляду за дитиною), практичного психолога та вихователя.

Всі кадри закріплені по підрозділам, групам тощо.

Вихователі і помічники вихователя закріплені за певними групами. Всі співробітники виконують свої обов'язки відповідно до посадових інструкцій і своїх функціональних обов'язків.

Провідним у роботі закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо реформування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості.

Дуже важливо, що за сучасних умов педагоги можуть пройти різні види курсів: за кількістю годин, очно-заочні.

У  закладі складено план-графік проведення курсової атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників та медичної сестри терміном на 5 років, який дуже зручний у використанні й допомагає не пропустити жодного вихователя.

В 2018-2019 навчальному році атестовані практичний психолог Кравченко О.В. на відповідність займаній посаді і старша медсестра Олійник В.І., якій присвоєна вища кваліфікаційна категорія.

 Колектив дитячого садка - це сумлінні, які знають і люблять свою роботу люди. Це творчий колектив, зростаючий з кожним роком і удосконалюється над собою.

Таким чином, аналіз професійного рівня педагогів дозволяють зробити висновки про те, що колектив дитячого садка «Червона шапочка» згуртований, кваліфікований, має достатній рівень педагогічної культури; стабільний, працездатний, з великим стажем роботи.

 

На даний момент колектив об'єднаний єдиними цілями і завданнями і має сприятливий психологічний клімат. Адміністрація ДНЗ створює умови для активної, самостійної, творчої діяльності всіх педагогів, пропонуючи вирішити проблемну ситуацію, реалізувати ідею, презентувати свою діяльність.

Упродовж 2018-2019 року освітній процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

1.  Використання методів інтерактивної взаємодії, в тому числі мнемотехніки, в роботі з дітьми.

2. Створення умов для творчого підходу педагогів до підбору інноваційних форм, методів і прийомів для реалізації сучасних вимог у роботі з дітьми..

Для цього в закладі дошкільної освіти були проведені відповідні заходи. Педагогічні ради: «Використання методів інтерактивної взаємодії у роботі з дітьми», «Інноваційні форми, методи і прийоми у роботі з дітьми», які залишились основною та найбільш продуктивною формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності фахівців забезпечили такі форми роботи як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, тренінги. У закладі протягом року було проведено такі семінари: «Впроваджуємо інтеграцію в освітній процес», «Використання мнемотехнічних методів і прийомів в умовах сучасного ДНЗ», «Інтеграція ідей здорового способу життя в освітній простір ДНЗ»,  тренінги для педагогів  «Вчимося розуміти дітей», «Інклюзивна освіта: від обмежень до можливостей», консультації: «Організовувати, але не обмежувати», «Едьюйтемент: навчання як розвага», «Новий формат взаємодії з родинами», «Формуємо позитивне мислення дошкільнят» та ін.

Семінари-практикуми та інші форми роботи сприяли розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

Ефективною формою методичної роботи, які сприяли обміну досвідом роботи колег, стали проведення колективних переглядів занять. Протягом 2018-2019 навчального року були проведені такі заняття: «Є час для радості» (вихователь Міщенко В.М.), «Кольоровий світ навколо» (Висоцька А.О.), «Хвилинки творчості і фантазії» (вихователь Савіна О.Ю.), «Досліджуємо світ разом» (вихователь Прокопенко Л.А.).

Проведення зазначених заходів допомогло педагогам на належному рівні працювати над вирішенням головних завдань річного плану роботи. Колектив дошкільного навчального закладу був згуртований, працьовитий, спроможний виконати будь-які поставлені перед ним завдання річного плану.

В основу роботи було покладено індивідуальний підхід, гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, як традиційних, так і інноваційних.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти та задоволення особистих потреб дітей у 2018-2019 навчальному році було організовано роботу гуртків за інтересами:

Ø      «Чарівні пальчики», вихователь Савіна О.Ю.;

Ø «До чарівних джерел народної мудрості», вихователь Мищенко В.М.;

Ø  «Віконечко у природу», вихователь Прокопенко Л.А.;

Ø     «Мозаїка творчості», вихователь Висоцька А.О.

 

Гурткова робота організовувалася переважно в другу половину дня тривалість проведення занять – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

   У практичній роботі нашого колективу є певні досягнення, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільників. Колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних умов для досягнення кожним дошкільником достатнього рівня успішності, передбаченого державними стандартами Базового компоненту дошкільної освіти.

 

Отже, підсумовуючи роботу колективу закладу за 2018-2019 навчальний рік, слід зазначити, що професійна діяльність педагогічного колективу здійснювалась на достатньому рівні.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-технічних та протипожежних норм.

 

В закладі забезпечено виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, інструкційних матеріалів з охорони праці, приписів органів державного нагляду з охорони праці.

Робота з безпеки життєдіяльності планується відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та проводиться із залученням дітей, батьків та працівників ДСНС до різних форм роботи: занять, ігрової діяльності, театралізованої діяльності, свят та розваг, конкурсів, бесід (індивідуальні, групові та колективні), моделювання ситуацій та їх розв’язання.

Ознайомлення працівників дошкільного закладу з нормативними документами щодо охорони праці носять системний характер. В березні 2018 року оновлено  інструкції з охорони праці в новій редакції.

На контролі у адміністрації технічний стан приміщень, території закладу. У наявності акти перевірки спортивного обладнання та споруд на майданчиках, обстеження будівлі. Були проведені практичні заняття з працівниками дошкільного навчального закладу «Евакуація дітей на випадок пожежі», «Відпрацьовування алгоритму дій колективу закладу під час виникнення надзвичайної ситуації». У закладі протягом року вихователями були оформлені виставки з питань безпеки життєдіяльності дітей.

Згідно з наказом «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини» з 08 до 12 квітня 2019 року в ДНЗ було проведено Тиждень безпеки дитини. Заходами були охоплені всі вихованці та робітники ДНЗ. Використані різноманітні форми роботи: тематичні заняття, ігрова діяльність, розваги, конкурси малюнків.

         Метою проведення Тижня безпеки дитини було поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС.

Своєчасно проводились вступні, первинні, повторні інструктажі.

 

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу  та праці співробітників ДНЗ.

 

 Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей

Обов'язковою умовою нормального росту організму, його гармонійного фізичного і нервово-психічного розвитку є організація раціонального харчування. У дошкільному закладі здійснюються дієві заходи щодо забезпечення вихованців якісним харчуванням.

Досить багато уваги приділяється організації харчування дошкільнят. Меню різноманітне, включені овочі, фрукти, соки. При цьому приділяється увага і культурі прийому їжі - дотримується сервіровка, дітям повідомляються назви страв, виховується культура поведінки за столом, розповідається про значення тих чи інших продуктів для організму.

Щодня діти отримують необхідні продукти. У раціоні присутні свіжі фрукти, соки, овочі, м'ясопродукти, молокопродукти, крупи, риба свіжоморожена.

У дитячому садку є вся необхідна документація по харчуванню, яка ведеться за формою і заповнюється своєчасно. Технологія приготування страв суворо дотримується. Контроль за якістю харчування, закладкою продуктів, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, правильного зберігання і дотриманням термінів реалізації продуктів харчування здійснює старша медсестра Олійник В.І., завгосп Махортова С.В.

Зважаючи на те, що пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я, в ДНЗ ведеться постійний моніторинг рівня захворюваності дітей.

Адміністрація закладу, педагоги, медична сестра, здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря та підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Упродовж року старшою медичною сестрою Олійник В.І. разом із завідувачем здійснювалася оцінка організації рухового режиму, контролювалися заняття з фізичного виховання, їх доцільність, систематичність, тривалість, розподіл часу між структурними частинами, програмовий зміст, послідовність дібраних форм роботи з дітьми, їхнє дозування, раціональність вибору способів організації дітей та використання інвентарю, відповідність вибору теми і змісту заходів, окресленим завданням та обраній формі проведення, ступінь реалізації поставлених завдань; проводились заміри моторної щільності.

Колектив дошкільного закладу протягом року намагався удосконалювати роботу по оздоровленню дітей і зниження захворюваності вихованців разом з батьками.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створено задовільні умови: фітобар, зимовий сад, спортивний майданчик, стаціонарний басейн.

Старша медсестра Олійник В.І. здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей. Оснащення та обладнання медичного блоку достатнє, дозволяє якісно здійснювати медичний супровід кожної дитини, здійснювати контроль за його здоров'ям і фізичним розвитком.

Щороку здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами. За результатами обов’язкових медичних оглядів медсестра проводить аналіз стану здоров’я дітей, здійснює контроль за виконанням рекомендацій фахівців. У кожній віковій групі наявні листки здоров’я вихованців, згідно яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Під час консультацій, через оформлення батьківських куточків, папки-пересувки вихователі інформують родини про їх вплив на формування фізичного здоров’я дітей. Санбюлетні, консультації та рекомендації для батьків регулярно змінюються та оновлюються.

В дошкільному закладі проблеми здорового способу життя розглядаються на батьківських зборах як загальних так і групових на нарадах при завідувачеві. Показником налагодженої роботи з батьками вихованців стала їх участь у святах, спортивних розвагах, які проводились в закладі протягом року.

 

Таким чином, у дошкільному навчальному закладі сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги та турбуються про їх здоров`я.

 

      Робота над річними завданнями активізувала знання вихователів з теоретичних питань, підняла на більш високий рівень практичні навички кожного фахівця, надала чіткості та цілеспрямованості у роботі з вихованцями. Підсумки навчального року дозволяють сказати про те, що заплановані задачі виконані. Роботу педагогічного колективу оцінено як задовільну.